STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I RODZIN „PONAD GRANICAMI” W USTRONIU

(tekst Statutu przyjęty uchwałą Stowarzyszenia w dniu 28 października 2011 r.)

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, prowadzącym działalność pożytku publicznego i działającym na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.).

Rozdział I.

Nazwa, siedziba, teren działania i czas trwania Stowarzyszenia.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” (dalej jako „Stowarzyszenie”).

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ustroń.

§ 3.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 4

1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

2. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji, zasady, formy i zakres działania Stowarzyszenia

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w dziedzinach: edukacji i wychowania, kultury i sztuki, sportu i turystyki i innych przedsięwzięć rozwijających i kształtujących uznane społecznie wartości chrześcijańskie wśród dzieci i młodzieży.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele we współpracy z parafią NMP Królowej Polski w Ustroniu - Hermanicach.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie, między innymi, następujących rodzajów aktywności:

· Organizowanie i prowadzenie wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży;

· Prowadzenie świetlicy środowiskowej, w szczególności poprzez pomoc w nauce dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć rozwijających, organizowanie posiłków dodatkowych, udzielanie pomocy specjalistycznej (psycholog, logopeda, itp.);

· Prowadzenie biblioteki;

· Organizacja imprez turystycznych wyjazdowych i pobytowych;

· Prowadzenie działalności charytatywnej;

· Organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

· Współpraca w zakresie objętym celami Stowarzyszenia z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną polegającą na:

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatą działalność pożytku publicznego polegającą na:

85.59.A Nauka języków obcych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana;

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873 z późn. zm.). Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Członkowie i wolontariusze świadczą w sposób społeczny pracę na rzecz Stowarzyszenia na zasadach i w sposób szczegółowy określony w porozumieniu zawartym pomiędzy nimi a Stowarzyszeniem. W przypadku kiedy świadczenie pracy wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na:

-zwyczajnych

-wspierających

-honorowych

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową oraz poparcie dla Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Członkom zwyczajnym przysługują prawa:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;

c) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkom wspierającym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego przysługują prawa określone w ust.6 pkt. b) i c) oraz prawo uczestnictwa z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia
 2. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są obowiązani:

a) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c) opłacać regularnie składki członkowskie, w szczególnych przypadkach, Zarząd może zwolnić członka od obowiązku składania składek.

 1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;

c) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu, w szczególności za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub rażące naruszenie postanowień Statutu;

d) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na pozbawienie praw publicznych;

e) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.

10. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

11. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV.

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 9

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są na okres 4 letniej, łącznej kadencji.

§ 10

Walne Zebranie

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający

3. Prawo osobistego udziału w Walnym Zebraniu przysługuje każdemu członkowi.

4. Walne Zebranie o charakterze wyborczym jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 4 lata w celu rozpatrzenia sprawozdania ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wyboru nowych członków władz Stowarzyszenia.

5. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Wyborczego Zarząd obowiązany jest powiadomić członków oraz organ nadzorczy na 14 dni przed terminem zebrania.

6. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do dnia 31 marca każdego kolejnego roku kalendarzowego.

7. Zwołanie Walnego Zebrania odbywa się poprzez zawiadomienie członków o terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.

8. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

b) uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmiany;

c) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d) udzielanie absolutorium Zarządowi;

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

g) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia dotyczących ogółu członków;

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz sposobie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia.

i) ustalanie wysokości składek członkowskich,

j) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

k) podjęcie uchwał o nadaniu członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

l) zatwierdzenie rocznego budżetu Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

m) podejmowanie uchwał w sprawie umów (o pracę, zlecenia, dzieło) pomiędzyStowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz udzielanie pełnomocnictwa do ich zawarcia.

10. Walne Zebranie może się odbyć, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 20% członków.

11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

12. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. Jednakże na wniosek uczestników Walnego Zebrania, przyjęty przez co najmniej połowę obecnych, wybory mogą być przeprowadzone w głosowaniu jawnym.

13. Szczegółowe postanowienia regulujące tok obrad Walnego Zebrania określa regulamin obrad Walnego Zebrania przyjęty każdorazowo przez Walne Zebranie na wstępie.

§ 11

Zarząd

 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 5. Zarządem kieruje jego Prezes.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie które dokonuje ich wyboru.

3a. Członkiem zarządu może zostać jedynie osoba nie skazana prawomocnym wyrokiemza przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Zarząd zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a)kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania;

b)podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w czynnościach;

c)rozstrzyganie sporów dotyczących interpretacji statutu i uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

d)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia jakiegokolwiek zobowiązania majątkowego, którego wartość przekracza kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wymaga uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej;

e)powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych, których przewodniczący uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

f)podejmowanie uchwał o wykluczenie członka Stowarzyszenia;

g)opracowanie projektu budżetu rocznego Stowarzyszenia w celu jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie, a następnie jego realizacja w danym roku kalendarzowym .

 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale w posiedzeniu co najmniej połowy członków.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej, w przypadku gdy Zarząd Stowarzyszenia jest jednoosobowy do reprezentowania Stowarzyszenia jest uprawniony jedyny członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 12

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych spoza członków Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenia.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:

a)nie jest członkiem organu zarządzającego ani pozostaje z członkiem takiego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Komisja Rewizyjna sprawuję kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności, kontroluje wydatki i stan majątkowy Stowarzyszenia . W szczególności, na wniosek Zarządu Komisja Rewizyjna wydaje zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania majątkowego, którego wartość przekracza 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności statutowych w składzie co najmniej dwóch osób. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo przedstawić Zarządowi wnioski w sprawie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioski o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V.

Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpłaty ze składek członkowskich;

b) spadki, zapisy, dotacje i darowizny;

c) wpływy z działalności statutowej.

 1. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w poszczególnych latach obrotowych w oparciu o budżet. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia i przedkłada go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu do dnia 31 października każdego kolejnego roku. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku obrotowego Zarząd Stowarzyszenia przedkłada zwyczajnemu Walnemu Zebraniu sprawozdanie z wykonania budżetu.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany statutu mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 15

O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Dodatkowe informacje