Misją naszego STOWARZYSZENIA jest szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, wspomaganie ich we wszelkich trudościach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Bardzo ważnym celem, jaki przed sobą stawiamy jest dbanie o wszelaki rozwój dziecka, które korzysta z zajęć naszej świetlicy. Dbamy, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności. Staramy się, aby rozwój ten następował we wszelkich płaszczyznach i aspektach.


Swoją misję realizujemy poprzez::

a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
b) pomoc dydaktyczną,
c) organizację czasu wolnego dziecka,
d) rozwój zainteresowan i uzdolnień,
e) ksztaltowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
f) kształtowanie postawy szacunku dla kultury i tradycji, w tym tradycji regionalnych,
g) oddziaływania zapobiegawcze i korekcyjne w sytuacjach zagrożenia
niedostosowaniem społecznym,
h) organizację półkolonii i ferii,
i) wspieranie rodzin ze szzególnym uwzględnienim rodzin o niskim statusie materialnym,
j) współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi,
k) pomoc psychologiczną i diagnozę,
l) organizowanie szkoleń ( w szczególności "Szkoły dla Rodziców"),
ł) organizację imprez o charakterze profilaktyczno - sportowym, prospołeczym
i rekreacyjnym.
m) działalność charytatywną


 

Dodatkowe informacje