Urząd Miasta Ustroń jest tym, który od początku działania Świetlicy Środowiskowej przy Parafii N.M.P. Królowej Polski wspierał ją poprzez udzielane dotacje. I tak w czasie, kiedy Świetlica była prowadzona przez Parafie przyznał jej dotacje o łącznej kwocie 54 500 od 2004 do 2009 roku. Rok, 2009 który był, jubileuszem pięciolecia Świetlicy został także zauważony przez Urząd Miasta w postaci skierowanego listu gratulacyjnego z okazji pięciolecia świetlicy oraz przybyciem mana te uroczystości Burmistrza Miasta Ustroń, przewodniczącego Rady Miasta oraz Naczelnika wydziału Oświaty Turystyki Kultury i Sportu. W roku 20210 kiedy Świetlica przeszła pod patronat Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Ponad Granicami” również udzielił jej wsparcia przyznając dotację w kwocie 15 0000.

Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 2, a także Gimnazjum nr 1 w Ustroniu. Współpraca z obiema szkołami ma miejsce od trzech lat. Dokonuje się ona w kilku zasadniczych płaszczyznach. Pierwszym jest stały kontakt odpowiedzialnego pracownika Świetlicy z wychowawcami poszczególnych dzieci uczęszczającymi na Świetlicę i stały monitoring ich sytuacji szkolnej. Informowanie szkół o inicjatywach podejmowanych na rzecz rodzin i dzieci między innymi Warsztatach dla Rodziców. Informowanie szkół w postaci listów do wychowawców o postępach i poczynaniach wychowanków szczególnie na koniec roku szkolnego. Opłacanie przez Stowarzyszenie od września 2009 obiadów dla ośmiorga uczniów (sześciorga z szkoły podstawowej nr 2 i dwóch z Gimnazjum nr. 2).

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z Cieszyna.Współpracuje ona z nami od trzech lat a od dwóch oficjalnie poprzez zawarte porozumienie i oddelegowanie swego pracownika do pracy na Świetlicy. Głównym obszarem współpracy jest diagnoza dzieci uczęszczających na zajęcia i prowadzenie ich po diagnozie oraz prowadzenie raz w miesiącu zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci.


Poradnia Psychoedukacji i Terapii w Bielsku-Białej. Poradnia jest prowadzona przez dwie trenerki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jedna drugiego stopnia z uprawnieniami do superwizji i drugą pierwszego stopnia. Współpraca z nią podobnie jak wielu innych organizacji współpracujących ze Świetlica rozpoczęła się dwa lata temu kiedy Świetlica prowadzona była jeszcze przez Parafię. Poradnia jest organizatorem dla wolontariuszy świetlicy szkoleń dwu dniowych związanych z praca z rodziną i dzieckiem. I tak w roku 2008 było to szkolenie -Interdyscyplinarny model pomocy rodzinie z problemem alkoholowym a w roku 2009 było to szkolenie - Rozbudzanie kreatywności u dzieci i osób z nimi pracujących. Oprócz tego dwoje wolontariuszy Świetlicy w ubiegłym roku ukończyło 190 godziny kurs socjoterapii organizowany przez pracownie a w tym roku również dwójka wolontariuszy uczestniczy w szkole trenerów trwającej 320 godzin. W przyszłości zaplanowany jest jeszcze udział wolontariuszy w kursie arte terapii.

Ośrodek Pracy z Dziećmi i Rodziną „Można Inaczej” Współpraca z Ośrodkiem zaczęła się również w czasie kiedy Świetlica działała pod patronatem Parafii czyli trzy lata temu. Współpraca ta dokonuje się na trzech głównych płaszczyznach. Pierwsza to wspólne uczestnictwo w Zespole Interdyscyplinarnym skupiającym wszystkie organizacje i placówki z trenu miasta Ustroń działające na rzecz rodzin i dzieci. Drugim obszarem współpracy jest podnoszenie kwalifikacji w pracy z rodzinami i dziećmi dokonujące się prze wspólne szkolenie organizowane raz lub dwa razy w roku. A trzecim wymiarem współpracy jest organizowana wspólnie impreza profilaktyczna pod tytułem „Dzień Sportu”. W imprezie tej uczestniczą obie placówki wraz ze swymi podopiecznymi i opiekunami. W czasie je trwania rozgrywane są dwie sztandarowe konkurencje czyli mecz piłki nożnej oraz palanta. Po zmaganiach sportowych nagrodzonych w wypadku meczu piłki nożnej pucharem przechodnim i dyplomami oraz meczu palanta dyplomami następuje część rekreacyjno wypoczynkowa przy ognisku w czasie którego pieczona jest kiełbasa i spożywane inne smakołyki. Czas ten także rozwija i pogłębia znajomość pomiędzy wychowankami i opiekunami z obu instytucji.

Koło Gospodyń Wiejskich to kolejna organizacja z terenu miasta współpracująca ze Świetlica a poprzez to teraz ze Stowarzyszeniem. Współpraca ta trwa również od trzech lat. Opiera się ona na współpracy przy wyżywieniu dzieci podczas ferii zimowych oraz półkolonii a także podczas uroczystego zakończenia półkolonii, kiedy podawana jest gorąca kolacja na ponad 100 osób. Koło Gospodyń również bardzo wiele pomogło nam podczas obchodów pięciolecia świetlicy które odbyło się w roku 2009 i trwało trzy dni.

Usługi Rynkowe Beta i Zbigniew Wośkowiak. Firma ta od kilku lat jest naszym stałym usługodawcą w zakresie oferty szkoleń dotyczących nowych technik plastycznych i około plastycznych. Zdobyte tam doświadczenie wykorzystujemy potem podczas organizacji zajęć plastycznych oraz przygotowania kiermaszy wielkanocnego i bożonarodzeniowego, dzięki którym pozyskujemy środki na prowadzenie Świetlicy.

Dodatkowe informacje