Wyciąg ze statutu stowarzyszenia:


  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
  2. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia.
  3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową oraz poparcie dla Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
  5. Członkom zwyczajnym przysługują prawa:

a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

b) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;

c) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

  1. Członkom wspierającym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego przysługują prawa określone w ust.6 pkt. b) i c) oraz prawo uczestnictwa z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia
  2. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia są obowiązani:

a) brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia;

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

c) opłacać regularnie składki członkowskie, w szczególnych przypadkach, Zarząd może zwolnić członka od obowiązku składania składek.

 

W razie zainteresowania wnioski zgłoszeniowe distępne są w zakładce "do pobrania"

 

 

Dodatkowe informacje